ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

 

Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετήσουμε σωστά τον ανεμιστήρα (αναρροφητή) , ο οποίος σε συνάρτηση και με τις εισαγωγές του αέρα στο κτίριο θα μας επιτρέπει την σταθερή είσοδο φρέσκου αέρα στο χώρο. Αυτές (οι εισαγωγές) θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην ικανότητα και στον ρυθμό ροής του αναρροφητή.

 

 

Ομοιόμορφος αερισμός
Μην εγκαταστείτε ποτέ τον αναρροφητή κοντά στην είσοδο του φρέσκου αέρα αλλά πάντα στο πιο απομακρυσμένο παράθυρο ή τοίχο, ούτως ώστε να μην εξέρχεται αμέσως ο φρέσκος αέρας από τον χώρο που θέλουμε να εξαερίσουμε.

Επιλογή του κατάλληλου αναροφητη

 

 

Για την επιλογή του κατάλληλου ανεμιστήρα για ένα δίκτυο αγωγών πρέπει να καθοριστούν δύο βασικά δεδομένα:
– Η απαιτούμενη ροή αέρα.
– Η πίεση που θα πρέπει να αναπτύξει ο ανεμιστήρας για να ξεπεράσει τις απώλειες φορτίου του κυκλώματος εξαερισμού.
Οι απώλειες αυτές σχετίζονται με την ροή του αέρα, είτε υπάρχουν στοιχεία όπως φίλτρα και αποσβεστήρες στο κύκλωμα, καθώς επίσης
και με την διάμετρο των αγωγών και το μήκος του κυκλώματος εξαερισμού.
Η αποτελεσματική ροή ενός ηλεκτρικού ανεμιστήρα, θα πρέπει να είναι 3 έως 5 φορές μεγαλύτρη από τον όγκο του χώρου που
πρόκειται να εξαεριστεί.
Παράδειγμα:
Μια αίθουσα με όγκο 30m3 και σε ωριαία βάση εναλλαγή του αέρα ίση με 3 φορές τον όγκο της αίθουσας, θα χρειαστεί έναν ηλεκτρικό
ανεμιστήρα με παροχή περίπου 100m3/h.

 

Υπολογισμός των απωλειών φορτίου-πίεσης του κυκλώματος εξαερισμου με την χρήση διαγράμματος

 

Όταν ο αέρας εξάγεται μέσω μεσαίου ή μεγάλου μήκους αγωγών, η ροή του εξαγόμενου αέρα μπορεί να παρεμποδιστεί από ανοιχτές
και κλειστές γωνίες, στενά περάσματα και τραχύτητα των τοιχωμάτων των αγωγών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί
ένας αναρροφητής ικανός να ξεπεράσει τα τυχόν εμπόδια του καναλιού εξαερισμού. Έτσι αφού θα έχουμε πρώτα υπολογίσει την
απαράιτητη ροή αέρα, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις απώλειες φορτίου που οφείλονται στα τυχόν εμπόδια του συστήματος καναλιών
εξαερισμού, μπορούμε να υπολογίσουμε τις διαστάσεις του καταλληλότερου αναρροφητή.
Χρήση του διαγράμματος (βλέπε επόμενη σελίδα):
1) Βρείτε την διαγώνιο που αντιστοιχεί στην διάμετρο του αγωγού.
2) Διασταυρώστε την διαγώνιο με την οριζόντια γραμμή που αντιστοιχεί στην καθορισμένη ροή.
3) Στο ίδιο σημείο αντιστοιχεί και μια κάθετη γραμμή που καθορίζει την αντίσταση σε mmH2O ανά τρέχον μέτρο ευθύγραμμου αγωγού.
4) Προσθέστε τις απώλειες φορτίου για ανοιχτές και κλειστές γωνίες (45ο & 90ο αντίστοιχα) ως συνάρτηση της ταχύτητας του αέρα
(βλέπε πίνακα).
5) Με αυτά τα στοιχεία είναι πλέον εφικτός ο υπολογισμός των απωλειών φορτίου-πίεσης των αγωγών εξαερισμού και διασταυρώνοντας
τις τρείς γραμμές έχουμε τις απώλειες φορτίου-πίεσης ανά μέτρο αγωγού.
6) Συγκρίνοντας τις καμπύλες και τα χαρακτηριστικά των οικιακών αναρροφητήρων, μπορούμε να προσδιορίσουμε τον καταλληλότερο
αναρροφητήρα.

 

 

Διάγραμμα απωλειών φορτίου/ πίεσης

 

 

Παράδειγμα εφαρμογής

 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εξαερίσουμε ένα καθιστικό με διαστάσεις 4x5x2.7m (συνεπώς με όγκο περίπου 50 κυβικών μέτρων).
Ο αγωγός αναρρόφησης έχει μήκος 5 μέτρα και διάμετρο Φ125, με μια γωνία 45ο στο τέλος.
Υπολογίζοντας 3 εναλλαγές/ώρα ο αναρροφητής που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να κυμαίνεται στα 150 m3/h. Βλέποντας το διάγραμμα
των ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ/ΦΟΡΤΙΟΥ παρατηρούμε ότι μια ροή αέρα 150m3/h, δεδομένου ότι ο αγωγός έχει διάμετρο Φ125, έχει απώλειες
πίεσης περίπου 0,18mmH2O ανά γραμμικό μέτρο. Επομένως οι συνολικές απώλειες είναι:

Κατόπιν υπολογίζουμε τις απώλειες φορτίου που οφείλονται στην γωνία 45ο. Πρίν προχωρήσουμε στον παραπάνω υπολογισμό, ας
λάβουμε υπ’όψιν μας ότι η ταχύτητα του αέρα λαμβάνεται από τον κάτωθι τύπο:

Όπου V είναι η ταχύτητα του αέρα σε m/sec, Q είναι ο ρυθμός ροής σε m3/h, S είναι η διατομή του αγωγού σε cm2 (σε περίπτωση
κυκλικού αγωγού η διατομή του αγωγού δίνεται από τον τύπο : π*r2). Συνεπώς, στην δική μας περίπτωση, με έναν αγωγό διαμέτρου
Φ125 και συνεπώς με ακτίνα 6,2εκ (6,2×6,2×3,14=120,7cm2) η ταχύτητα του αέρα είναι:

Από τον πίνακα φορτίου  προκύπτει μια απώλεια πίεσης 0,15mm H2O (λόγω ταχύτητας του αέρα ίσης με
3,5m/sec), η οποία οφείλεται στην γωνία 45ο στο τέλος του αγωγού. Προσθέτοντας τις 2 τιμές που βρήκαμε (0,9 mmH2O του αγωγού
+ 0,15 mmH2O της ανοιχτής καμπύλης) συμπεραίνουμε πως η συνολική απώλεια πίεσης (φορτίου) είναι περίπου 1,05 mmH2O.
Υπενθυμίζοντας πως η απαιτούμενη ροή ήταν περίπου 150m3/h και ο ανεμιστήρας πρέπει να έχει την κατάλληλη πίεση για να νικήσει
την αντίσταση λόγω απώλειας φορτίου 1,05 mmH2O, η επιλογή για αυτό τον τύπο εγκατάστασης πρέπει να είναι προσανατολισμένη σε
κάποιον ανεμιστήρα-αναρροφητή, του οποίου η καμπύλη χωρητικότητας εγγυάται 150m3/h με απώλεια φορτίου 1,05 mmH2O (κάτι το
οποίο φαίνεται στις καμπύλες που υπαρχουν στα διαγράμματα επιλογής ανεμιστήρων)